Stadgar

Stadgar antagna vid extra årsmöte 20 juli 2017. Ladda hem dokumentet som PDF här.

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är FFK Föreningen förvildade katter.

§2 Föreningens säte
Föreningens säte är Malmö.

§3 Ändamål och syfte
FFK är en ideell förening och ska verka för
– att alla katter ska ha ett hem och erkännas som tamdjur och sällskapsdjur och behandlas som sådana
– att främja arbete med andra liknande organisationer och myndigheter för kattens skydd
– att samla och sprida information om katternas situation gentemot allmänhet, politiker och myndigheter
– att omhänderta övergivna tama och förvildade katter, ge sjuka och skadade katter vård och placera dem i kontrollerade stödhem/permanenta hem, alternativt återplacera i tidigare för katten känt område under kontrollerade former
– att endast avliva de katter som inte går att rädda till ett drägligt liv

§4 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§5 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen utser inom sig två personer som tecknar i förening eller var för sig.

§6 Stadgeändring
Beslut om stadgeändring tas på årsmötet eller extra årsmöte med minst 2/3 majoritet av antalet avgivna röster.

§7 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar eller om fall uppkommer som inte är förutsedda i dessa stadgar ansvarar styrelsen för stadgetolkning.

§8 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte och ett extra inkallat årsmöte minst en vecka efter ordinarie årsmöte med minst 2/3 majoritet av antalet avgivna röster. Frågan om upplösning ska vara med i kallelsen inför ordinarie årsmöte.

Ekonomiska och materiella tillgångar tillfaller stiftelse eller organisation som delar FFKs värderingar.

VERKSAMHET

§9 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av ojämnt antal ledamöter dock minst tre ledamöter. Styrelsen väljer inom sig ordförande, kassör, sekreterare. Hälften av de valbara ledamöterna väljs för ett år och hälften för två år.

Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem.

Styrelsen är ansvarig för föreningens verksamhet och ekonomi. Styrelsen tecknar alla avtal, kontrakt och juridiska förbindelser.

Styrelsen är beslutsmässig om minst tre styrelseledamöter är närvarande vid styrelsemöte.

Styrelsen ska
– företräda föreningen
– se till att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
– verkställa av årsmötet fattade beslut
– ombesörja att föreningens räkenskaper är tillgängliga för revisorn
– förbereda årsmötet
– ansvara för att söka bidrag, fondmedel och andra inkomster åt föreningen
– ansvara för föreningens hemsida och närvaro på sociala medier
– se till att Utskicket kommer ut varje år och skickas ut till medlemmar
– utforma riktlinjer för föreningens arbete
– utarbeta informationsmaterial
– genom stöd, råd och information verka för att bilda fristående grupper och föreningar som arbetar för katter i enskilda områden
– uppträda vänligt, med respekt och bistå varandra med hjälp om möjligt

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§10 Medlemskap
Medlemsavgifter fastställs årligen på årsmötet.

Varje enskild person med intresse av att verka för föreningens målsättning kan bli medlem. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan fattas av styrelsen.

Fullbetalande medlem betalar månadsavgift och har rösträtt på årsmötet.
Fullbetalande medlem kan väljas till post i styrelsen.
Medlemskap för samtliga personer i ett hushåll betecknas familjemedlemskap. Hushållet betalar månadsavgift och har en röst på årsmötet. En person i hushållet kan väljas till post i styrelsen.

Stödmedlem betalar årsavgift, har ingen rösträtt och kan inte väljas till post i styrelsen.

§11 Utträde
Medlem bör anmäla sitt utträde ur föreningen till styrelsen för att aktuell medlemsförteckning ska kunna hållas.

Medlem som inte betalat sin medlemsavgift under tre på varandra följande månader anses ha utträtt ur föreningen och avförs från medlemsförteckningen.

§12 Uteslutning
Uteslutning av medlem kan ske om denne inte följt föreningens stadgar, syfte, riktlinjer, arbetsordningar eller motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intresse och trovärdighet. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen i två på varandra följande styrelsemöten med enkel majoritet. Medlemmen ska ges möjlighet att yttra sig före beslut av styrelsen.

EKONOMI

§13 Föreningens medel och inkomster
Inbetalningar ska ske till föreningens huvudkonto. Alla inkomster ska användas till katternas fromma.

Medlemsavgifter fastställs årligen av årsmötet och inbetalas till föreningens huvudkonto.

Pengar som skänkts till föreningen ska användas på det sätt som givaren avsett.

ÅRSMÖTET

§14 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast tre veckor före mötet skickas till medlemmarna.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska detta anges i kallelsen.

Verksamhetsplanen för kommande år bestäms på årsmötet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda enligt datum som angetts i kallelsen.
Inkomna motioner ska finnas tillgängliga för medlemmarna så snart de kommit in till styrelsen.

§15 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet får såväl enskild medlem som styrelse inkomma med. Förslag från enskild medlem ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

§16 Rösträtt på årsmötet har medlem enligt §10, som anmält sig till årsmötet enligt vad som uppges i kallelsen och som betalat medlemsavgift de närmast föregående tre månaderna före anmälan. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud utan endast via skriftlig fullmakt. Röstberättigad medlem får företräda endast en annan person.

§17 Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Beslutsfattning sker om möjligt med konsensus (överenskommelse) annars genom öppen omröstning med enkel majoritet. Undantag gäller för särskilda frågor såsom stadgeändring och upplösning av föreningen.

§18 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
2. Godkännande av röstlängd
3. Fastställande av dagordning
4. Val av protokolljusterare och rösträknare vid årsmötet
5. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
7. Revisors berättelse för det senaste verksamhetsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Fastställande av verksamhetsplan och eventuell budget för det kommande verksamhetsåret
11. Val av ledamöter till styrelsen, minst tre stycken, varav hälften väljs på ett år och hälften väljs på två år
12. Val av två suppleanter
13. Val av revisor för ett år
14. Val av ledamöter till valberedningen för ett år
15. Behandling av i rätt tid inkomna motioner

§19 Extra årsmöte
Styrelsen kan, vid behov, eller när minst 1/10 av medlemmarna begär det, kalla till extra årsmöte. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt och beslutsmässighet gäller vad som sägs i §§16 och 17.

REVISOR

§20 Revisor har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper ska vara revisor tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisor ska efter granskning fastslå om ansvarsfrihet kan tillstyrkas styrelsen och det gångna verksamhetsåret.